Utlysning av KITM resestipendium 2019

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin har nöjet att dela ut ett eller flera resestipendier om tillsammans 20000 kr för 2019. Stipendium kan sökas för aktivt deltagande i internationell kongress med relevans för ämnesområdet klinisk immunologi och transfusionsmedicin, för att täcka kostnader för deltagande och resor. Stipendiet kan sökas av medlem i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Stipendiet delas ut på villkoret att mottagaren förbinder sig att avlämna en skriftlig rapport inkl. ekonomisk redovisning till föreningen, senast en månad efter avslutad resa. Föreningen förbehåller sig rätten att publicera rapporten på www.kitm.se. En nämnd bestående av föreningens styrelse beslutar om tilldelning av stipendiet, som utdelas i samband med föreningens årsmöte i Örebro 21 maj 2019. Nämndens beslut kan ej överklagas.

Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamålsamt ekonomisk kalkyl, skickas med e-post till föreningens vice ordförande senast 1 mars 2019. Vänligen ange ämne: Resestipendium KITM