Laboratorietester vid diagnostik av celiaki

  • Celiaki utlöses hos genetiskt predisponerade individer vid födointag av gluten som finns i vete, råg och korn. Glutenspecifika T-celler driver inflammationen, men även innate immunity har betydelse. Inflammationen skadar tunntarmens slemhinna och medför risk för utveckling av malabsorption.

    Det har sedan länge ansetts nödvändigt att verifiera celiakidiagnos med tunntarmsbiopsi, men i takt med att den serologiska diagnostiken har förbättrats har kravet på biopsi på senare år kommit att ifrågasättas i vissa fall. Den europeiska expertgruppen, European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) har 2012 publicerat nya riktlinjer för celiakidiagnostik och utifrån det dokumentet har såväl Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för celiaki och de svenska vuxengastroenterologernas celiakigrupp nyligen reviderat sina riktlinjer.

    På uppdrag av Svensk Klinisk Immunologisk Förening, har en referensgrupp tillsatts för att revidera föreningens riktlinjer från 2007 ”Laboratorietester vid diagnostik av celiaki 2007-03-22”. I referensgruppen har representanter från klinisk immunologi vid alla universitetskliniker i Sverige ingått.

    Ladda ned riktlinjer här