Protokoll styrelsemöte 2012-11-16

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 16 november 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)

§102. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén utsågs att justera protokollet.

§103. Kalendarium:

 • Fria föredrag på Rikstämman 121130 kl 08:30-13:00
 • Styrelsemöte efter föreningens fria föredrag på Riksstämman 30 nov kl 13:00-14:00
 • Styrelsemöte 130207 på Blodcentralen, Huddinge (ekonomiskt möte)
 • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
 • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
 • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00

§104. Föregående protokoll: Små justeringar, korrigering av punktnumrering ska ske.

§105. Remisser: Många remisser har inkommit, ett fåtal berör föreningen. Det finns möjligheter att engagera sig i riksstämmoarbetet. SFTM får göra 2 nomineringar till SLS forskningsbidrag, förslag meddelas sekreteraren innan 2012-11-30.

§106. Programmet för Riksstämman är nu klart och publicerat på hemsidan. Totalt kommer 15 fria föredrag att presenteras. I år kommer föreningen bjuda på fika och lunch dock för en kostnad av max 15000:- kr.

§107. Aktualisering av medlemslista är nödvändigt. Läkare som är medlem i Läkarförbundet betalar sin medlemsavgift via Läkarförbundet. Men rutiner för betalning av medlemsavgift för andra måste förbättras. En blankett för uppdatering av kontaktuppgifter och medlemsstatus kommer att skickas till alla i nuvarande medlemslistan.

§108. Rapport från Barbro Persson (kassaförvaltare) om den aktuella status på föreningens ekonomi. Mer detaljerad diskussion planeras till kommande mötet i februari  i Stockholm.

§109. Marja-Kaisa Auvinen representerade föreningen på SLS Fullmäktigemötet 2012-10-09. Se bifogade minnesanteckningar.

§110. Utökning av Equalis av expertgruppen diskuterades då några i gruppen närmar sig pension eller är redan pensionerade och arbetar deltid.

§111. Programmet för vårmöte i Linköping 6-7 maj börjar bli färdigt. Man har valt och inbjudit Clas Högmans föreläsare. För att fira 50-års jubileum föreslår styrelsen att alla gamla och historiska bilder och föremål som finns i olika regioner samlas och presenteras i form av en utställning eller bildpresentation vid vårmötet i Linköping. Mohammad Abedi kan hjälpa till med produktion av bildpresentationen.

§112. Genomgång av föreningens stadgar och ekonomin planeras till kommande möten i februari i Stockholm.

§113. Samverkansformer med industrin: MacoPharma önskar upprätta ett stipendium.
Styrelsen ber att få återkomma med besked i juni 2013.

§114. Utbildningsutskottet ska organisera framtagandet av diagnostiska prov för ST-läkare, regionblodcentralerna ska turas om att skriva frågor.

§115. Utbildningsskottet väntar på föreningens synpunkter om senaste förslag till målbeskrivning och rekommendationer för utbildning av ST-läkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin med hänsyn till framförallt minimitider för klinisk tjänstgöring inom olika ämnesområden. Detta kommer att diskuteras mer vid kommande mötet i Stockholm.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)

Protokoll styrelsemöte 2012-09-28

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, tisdagen den 28 september 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§90. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§91. Kalendarium:

 • Telefonmöte 121116 kl 09:00-10:30
 • Fria föredrag på Rikstämman 121130 kl 08:30-13:00
 • Styrelsemöte efter föreningens fria föredrag på Riksstämman 30 nov kl 13:00-14:00
 • Styrelsemöte 130207 på Blodcentralen, Huddinge (ekonomiskt möte)
 • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
 • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
 • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00

§92. Rapport från Barbro Persson om senaste möte av Utbildningsskottet 120903: Medlemmar i Utbildningsskottet som är gemensamt för klinisk immunologi och transfusionsmedicin består av Kerstin Elvin från Stockholm (nationell studierektor), Lillemor Skattum från Lund, Stella Larsson från Stockholm, Barbro Persson från Uppsala Johan Rönnelid från Uppsala. Utbildningsskottet träffas regelbundet och jobbar mest med kurser för blivande specialister. Liknande kurser finns även i Danmark och Norge. I Danmark betalar man inte kursavgift och därför svenska läkare kan delta i mån av plats. Anordning av kurser i Norge är mer lik vad vi har i Sverige. Läs minnesanteckningar Utbildningsskottet telefonmöte 120903.

 • Målbeskrivning för specialistutbildning i klinisk immunologi och transfusionsmedicin ska läggas på vår hemsidan.
 • Relevanta kurser för våra ST-läkare ska läggas på vår hemsidan.
 • Minimitider för randande ST-läkare i olika sektioner inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin diskuterades. Ett förslag bearbetas på Utbildningsskottet om t ex minimum 3 månaders randning i relevanta sektioner t ex transplantationsimmunologi men inget beslut har fattats än.
 • Det finns en specialistexam inom vår specialitet men den är ej obligatorisk.
 • Förslaget att införa årliga diagnostiska prov för ST-läkare inom KITM har godkänts av styrelserna för respektive specialistförening. Ett årligt diagnostiskt prov skall vara till hjälp för kontinuerlig utvärdering av ST-läkarnas kompetensutveckling och vara en konstruktiv återkoppling på detta. Återkoppling är en viktig komponent i lärandeprocessen och både ST-läkare och handledare behöver veta hur lärandet utvecklas. Ett gemensamt prov underlättar också en nationell sammanhållen utbildning. Provet skall även kunna vara ett hjälpmedel för ST-läkaren att ställa krav på utbildning och handledning samt för handledarna att identifiera kunskapsluckor. Studierektorn på respektive sjukhus har ett övergripande ansvar för sammanställningen och utskick till övriga universitetssjukhus. Provet skickas till den lokala studierektorn för vidare distribuering till handledare och ST-läkare.

§93. Socialdepartementet har beslutat att huvudmannaskapet för IPULS kärnverksamhet – administration av SK-kurser och utvecklingsprojekt – skall övertas av Socialstyrelsen. I och med detta kommer IPULS som bolag att på sikt upphöra. Vilken institution som tar över huvudmannaskapet för IPULS övriga verksamhet, det vill säga inspektioner och kurscertifiering är ännu ej fastställt. SLS har ordnat en paneldebatt 2 okt om ”Vidareutbildning, fortbildning och kvalitetsutveckling. Vad vill professionen efter IPUS?”. Mötet går att ses efterhand i http://79.136.112.58/ability/show/qks/sls2okt12/speed.asp

Läs även minnesanteckningar från möte 120924 på IPULS angående projektet KUST.

§94. Ewa Lassén rapporterar för Birgitta Nilsson-Sojka om mötet Handboksgruppen hade i Stockholm 10-11 september. Birgitta Nilsson-Sojka från Umeå är sammankallande.

 • Arbete med kap 11 och 15 är klart och kommer snart ut på remiss.
 • Broschyren ”Viktigt att veta” är reviderad enl SoS krav och skickat till publikation.
 • Kap 2 och 3 är reviderade enl SoS krav och är klara i mitten av okt.
 • Kap 1, 17 och 5-6 ska revideras under vintern.
 • Kapitlet om stamceller påbörjat. Kapiteln om aferes och genomisk typning har inte kommit igång. Det krävs nationell samordning och det behövs fler som är engagerade i skrivandet. Detta har påpekats redan vid årsmötet 2010.
 • Byte av Handboksgruppsledare bör ske med infasning av de nya under 2013.
 • Det ska finnas två ansvariga för varje kapitel.
 • Viktigt att påpeka att det behövs fler frivilliga krafter och att vi hjälper till nationellt för att upprätthålla Handboksarbetet.

§95. Aktuella status på tillämpning av nya regler i senaste SoS föreskrifter och tillhörande Bilaga 5 rapporteras kort av några styrelsemedlemmar som är medlemmar även i RBS gruppen. Detta ämne är dock mer för RBS att diskutera vidare vilket görs med täta telefonmöte och även möte med representanter från SoS och LV.

§96. Föreningens program vid Riksstämman 30 nov är nu publicerat på hemsidan. Programmet består av 15 fria föredrrag från olika regioner. I år bjuder Föreningen på fika och lättlunch. Speciellt ska alla ST-läkare uppmanas att delta och kliniker bör stå för relevanta kostnader.

§97. Marja-Kaisa Auvinen kommer att representera Föreningen på SLS fullmäktigemöte den 9 oktober och kommer att rapportera tillbaks vi nästa styrelsemöte.

§98. Ewa Lassén kommer att representera Föreningen och deltar i kommande SweBA möten som observatör. SweBAs nästa möte äger rum i Stockholm 121015.

§99. Uppdatering av en kvalitetssäkrad medlemslista behövs. Detta görs enklast genom att Föreningens sekreterare skickar en enkel blankett till alla och begär uppdatering av uppgifter. Rutiner runt hantering av medlemsavgfiter kan också förbättras. Ekonomin kommer att deskuteras mer i detalj vid kommande styrelsemöte 130207 i Huddinge.

§100. Nästa vårmöte äger rum i Linköping 6-7 maj 2013. Denna gång blir premiär för gemensamt vårmöte för transfusionsmedicin och klinisk immunologi. Dessutom fyller Transfusionsföreningen 50 år just 2013. Förslag om hur detta ska firas skickas senast 16 nov till Ewa Lassén och Marja-Kaisa Auvinen. Program och ytterligare information kommer senare men första annonsen är redan ute på hemsidan.

§101. Tills nästa möte ska alla styrelsemedlemmar läsa den aktuella ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare”.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2012-08-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 28 augusti 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)

Adjungerad: Martin Olsson

§81. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Marja-Kaisa Auvinen utsågs att justera protokollet.

§82. Information från Martin Olsson, Lund, om ev samarbete mellan SFTM och BBTS:
British Blood Transfusion Society (BBTS) har ju sedan länge Transfusion Medicine  som sin officiella tidskrift som publiceras 4 ggr/år. En trend på sistone verkar vara att öka intresset, engagemanget och kanske också impact-faktorn för en viss publikation genom att knyta mer än ett vetenskapligt sällskap till tidskriften i fråga.

På det senaste redaktörsmötet för BBTS:s tidskrift Transfusion Medicine diskuterades bl.a. möjligheten att utreda möjligheten att knyta några av de obundna transfusionsmedicinska vetenskapliga föreningarna i framför allt norra och västra Europa närmare just denna tidskrift. Förutom Storbritannien har även Canada och Australien haft viss anknytning till BBTS och Transfusion Medicine.

Såsom Associate Editor för tidskriften sedan 2006 så har Martin Olsson tagit på sig uppgiften att sondera terrängen i de nordiska föreningarna och börjar härmed med SFTM. Initialt skulle det röra sig om en slags intresseförklaring från SFTM:s styrelse att undersöka förutsättningar och möjligheter för att utse Transfusion Medicine till SFTM:s officiella tidskrift. I utgångsläget skulle detta inte innebära något merarbete för SFTM:s medlemmar eller styrelse, ej heller medföra några direkta plikter/krav. Ekonomiskt så anser Martin att ingångskriteriet bör vara att det varken ska kosta eller kunna ge del av vinsten som BBTS har från tidskriften. Däremot bör man kunna förhandla om prenumerationsrabatter e.d. för SFTM-medlemmar. Idag ingår prenumeration i kostnaden för BBTS-medlemskap. Det finns också möjlighet att utse någon från SFTM till tidskriftens Editorial Board (beslutas av Chief Editor David Roberts).

Syftet med det hela skulle vara att SFTM som det anstår en vetenskaplig förening får en ”official scientific journal” och att Transfusion Medicine skulle vidga sin läsekrets och öka chansen att svenska och andra nordiska forskare inom transfusionsmedicin väljer att publicera i och citera från denna tidskrift. Martin vill dock betona att det är helt upp till BBTS att acceptera eller inte acceptera en förfrågan från SFTM. Editor-gruppen för tidskriften kommer dock att stödja sådana förfrågningar från de nordiska ländernas föreningar eftersom vi tror att det skulle vara bra för tidskriften i stort, inkl. dess impact factor, och därmed vara utgöra en ”win-win”-situation för BBTS och exempelvis SFTM.

Styrelsen anser att förslaget är positivt och beslutar att Martin anmäler SFTMs intresse att diskutera med BBTS om ev val av Transfusion Medicine  som SFTMs officiella tidskrift. Frågan kommer att tas upp av Martin vid BBTS:s Council vid deras årliga möte i Harrogate 26-28 sept.

§83. Vid årsskiftet övertar IPULS ansvaret för den externa granskningen av AT och ST. Arbetet sker i linje med det tidigare SPUR-konceptet där SPUREX och specialitetsföreningarnas SPUR-inspektörer utgör grund för verksamheten. Oklart dock om detta leder till dyrare administration. Medlemmar i föreningens utbildningsutskott träffas 24 september där Barbro Persson kommer att samla mer information om detta med återkoppling till kommande styrelsemöte i Stockholm 28 sept.

§84. Aktuella remisser: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria

§85. Styrelsen har fått ett brev från SLS där man beskriver om en kommitté för medicinsk kvalitet som bildades 2011. Kommitténs syfte är att i vid bemärkelse arbeta för medicinsk kvalitet. Kommittén kan agera på direktiv från SLSs styrelse (nämnden) och kan vara en beredande instans inom SLS, t ex rörande remisser.  Kommittén ska också kunna agera på eget initiativ, väcka frågor för att vara opinionsbildande eller för åtgärder inom nämnden.   Underkommitténs första år skedde mycket stora förändringar i de Nationella Kvalitetsregistrens centrala styrning. Syftet med detta brev är att presentera kommittén för föreningen  i syfte att bjuda in till dialog för ett mer effektivt samarbete i frågor med anknytning till medicinsk kvalitet. I vårt område har vi BIS som denna kommitté borde uppmärksammas om.

§86. Aktuell status av insatser som görs i olika regioner för att kunna tillämpa nya regler enligt senaste föreskrifter från Socialstyrelsen diskuteras. Flera verksamheter har fått Socialstyrelsen begäran om handlingar och dokumentation över den information till blodgivare som tillhandahålls inför blodgivning. De flesta verksamheter har planer att tillämpa nya rutiner inom närmaste tiden.

§87. SFTMs program vid Medicinska Riksstämman diskuteras. Vi väntar på ytterligare anmälningar för fria föredrag. Programmet kommer att publiceras på föreningens hemsida mitten på september.

§88. Marja-Kaisa Auvinen kommer att representera SFTM vid SLS fullmäktigemöte den 9 oktober i Stockholm.

§89. Föreningen nästa vårmöte 2013 kommer att arrangeras av Linköping. För första gången kan ett gemensamt vårmöte för både SFTM och föreningen för klinisk immunologi bli aktuellt. Dessutom är det så att Transfusionsföreningen fyller 50 åt just 2013 – något som vi planerar att uppmärksamma på vårmötet.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2012-05-25

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 25 maj 2012

Deltagare:

Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Ej närvarande:

Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§76. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Barbro Persson utsågs att justera protokollet.

§77. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens vårmöte i Örebro 14-15 maj 2012.

§78. Styrelsen beslutar att svara på remiss från Socialstyrelsens ang nya föreskrifter om mänskliga organ avsedda för transplantation, version 120503, dnr 42588/2011. SFTM yttrande kommer att publiceras på föreningens hemsida.

§79. Styrelsens höstmöte kommer att arrangeras i Stockholm 28 september 2012.

§80. Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte fastställs till 2012-08-28 kl 09.00-10.30.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (ledamot)