Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Sofia N valdes till mötessekreterare.

3. Emma valdes till justeringsperson.

4. Föregående mötesprotokoll från årsmöte är ännu inte utskrivet och kunde därför inte gås igenom.

5. Mirjam redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin bedöms som stabil. Samtliga tillgångar är nu överförda från SFTM, en mindre post finns kvar på konto tillhörande SLFTM.

6. Styrelsen beslutade att ordförande ska vara sektionens representant i SLS fullmäktigeförsamling.

7. Styrelsen beslutade att ordförande även representerar föreningen i Läkarförbundets fullmäktige/specialistföreningarnas representantskap.

8. Styrelsen överens om att föreningen behöver ta fram en ny lösning för hemsida, då nuvarande webredaktör meddelat en önskan om att lämna över uppdraget till någon annan. Samtliga styrelseledamöter bör inför nästa möte ta ställning till om de kan tänka sig delta i arbetet med en ny hemsida.

9. Styrelsen beslutar att ha som ambition att remissvar ska publiceras på föreningens hemsida, vilket var ett medlemsförslag i samband med årsstämman.

10. Svar på remissen Framtidens biobanker SOU 2018:4 kommer att skickas till SLS. I övrigt inga aktuella remisser att besvara för föreningen.

11. Den nya GDPR-lagstiftningen kommer att beröra föreningen. Föreningens sekreterare (Sofia F) tillfrågas om hon kan vara föreningens GDPR-ansvariga person. Ansvaret gäller främst medlemmar som inte också är medlemmar i läkarförbundet eller SLS.

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2018-08-24 10-16

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-06-18

Protokoll styrelsemöte 2018-10-15

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 15 oktober 2018, kl 12.30-13.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Mötet öppnas (Torsten).

2. Emma väljs till mötessekreterare.

3. Olof utses till justeringsperson.

4. Föregående styrelsemötesprotokoll: Inga synpunkter.

5. Ekonomi: Frågan kring bokslut efter föreningarnas sammanslagning och överföringar av tillgångar behöver ses över. Miriam kontaktar skatteverket.

6. Remisser: Inga aktuella remisser har inkommit.

7. Nya medlemmar: Inga nya medlemmar har anmälts

8. Medlemslista och kontakt till medlemmarna: Medlemslistan inklusive kontaktuppgifter behöver uppdateras. Styrelsen arbetar med frågan och kommer justera medlemslistan utifrån vilka som betalat medlemsavgift de senaste två åren. Styrelsen lägger till Miriam att kontakta SLF för de medlemmar som betalar avgiften via dem. Till dessa kommer de medlemmar som betalar avgiften in separat. Styrelsen kommer informera om detta dels på hemsidan och dels via de gamla medlemslistorna tidigare sekreterare har. Torsten kontaktar Miriam och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

9. Hemsida www.KITM.se:

 • Aktuellt status: Fram till ny plattform är klar sköts hemsidan av Mohammad Abedi. All information som ska läggas upp skickas till Torsten Eich som har kontakten med Mohammed.
 • Beslut om plattform för hemsida KITM.se:
  Inventering av möjligheter att använda SLS eller SLFs plattformar har gjorts. Diskussion förs kring för- och nackdelar med de olika alternativen. Styrelsen beslutar att förbereda flytt av hemsidan till SLF av praktiska skäl. SLF varit tjänstvilliga i sammanhanget. Vid användningen av SLFs webplats är grunddriften kostnadsfri våra ändamål. Alternativet är att vi driver hemsidan själva, vilket då kräver en egen administration.

10. Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård: Diskussion kring hur de olika sjukhusen/landstingen/regionerna hanterar denna fråga.

11. GDPR: Sofia Frändberg har uppdraget att titta på GDPR frågan hur detta påverkar föreningen i praktiken. Frågan hänger ihop med medlemsregistret (se ovan) och nya webplatsformen. Datasäkerhetsgenomgång utförs i samband med dessa arbeten.

12. Övriga frågor:

 • Diskuteras om vi ska ordna en workshop kring nationell organisation och samordning av blodverksamhet. Sofia N förbereder och tar upp frågan till nästa möte.
 • SweBA önskar en utsedd suppleant till SweBA mötena om ordinarie ledamot har förhinder. Styrelsen beslutar att Emma är Sofia Ns suppleant/ersättare.
 • Sofia lämnar kort rapport från Handboksmötet i Norrköping i september.

13. Nästa möte:

 • Skype/telefonmöte, 2018-11-23, kl 08:30
 • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, kl 13:00

Vid protokollet,

Emma Watz (EW), suppleant

Justeras,
Olof Hultgren (OH), ledamot

Protokoll styrelsemöte 2018-11-23

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 23 november 2018, kl 08.30-09.30

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Linda Björkman (LB), ledamot

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Per väljs till mötessekreterare.

3. Mirjam väljs till justerare.

4. Anmälan av övriga frågor: Sofia önskar diskutera handboken.

5. Föregående styrelsemötesprotokoll: Inga synpunkter.

6. Ekonomi: Mirjam ger kort rapport om sin kontakt med Skatteverket inför bokslutet. Inkomster från handboken är beskattningsbara. Mirjam ansöker om att föreningen skall befrias från skatt.

Användning av tillgångarna: Beslut om att utlysa ett resestipendium för 2019 à 20 tkr för en eller flera personer för deltagande i vetenskaplig konferens. Sofia N skriver utlysningstext.

7. Remisser: inga remisser har inkommit.

8. Nya medlemmar: Linn Eloff, ST-läkare i Linköping välkomnas som medlem i föreningen.

9. Medlemslista och kontakt med medlemmarna: En lista från SLF har inkommit på medlemmar som betalar sin avgift den vägen. Mirjam arbetar med att få en översikt över direktbetalande medlemmar. Målsättningen är att skapa en kontaktlista och nästa steg är att samla in medlemmarnas e-postadresser, exv. via ett formulär på hemsidan/direktkontakt med medlemmarna.

10. Hemsidan: Torsten har tagit kontakt med SLF och SLS för att se vad de kan erbjuda för lösningar. Torsten återkommer angående detta och tidsplan på kommande telefonmöte.

11. Rapport från specialistföreningarnas representantskap: Torsten rapporterar från möte med SLF: Mötesformer och centralstyrelsens ev. deltagande i specialistföreningarnas årsmöten diskuterades. Vidare avhandlades fortbildning för läkare, som nu endast är en rekommendation och som behöver definieras. Slutligen togs arbetet med den högspecialiserade vården upp, vilken deltats in i NPO (Nationella Program Områden) där vår verksamhet sorterar under Medicinsk diagnostik och röntgen där Joachim Lundahl, Stockholm är samordnare.

12. Hantering av IgA brist patienter: Enighet finns att sträva efter en gemensam nationell handläggning. Framkommer att åtminstone Stockholm och Umeå använder UKmodellen, vilket också överensstämmer med handbokstexten. Ev. behov av ett nationellt lager av IgA-fattig plasma (i Stockholm) diskuteras, men det är oklart vem som har mandat att ge ett sådant uppdrag. Till nästa möte sammanställs hur mycket och ofta tvättade e-konc/trc och IgA-fattig plasma har transfunderats under de senaste fem åren.

13. Övriga frågor: På SweBA-möte 15/11 diskuterades överföring av Handboken från KITM till SweBA. Innan tidpunkt för övertagande fastslås önskar SweBA en plan för hur Handboken kan finansieras. Sofia N tillsammans med Agneta Seger Mollén åtar sig detta och utreder huruvida det är möjligt att få ekonomiskt stöd från SKL/vävnadsrådet för Handboken, som ju är ett nationellt verksamhetsstöd.

14. Nästa möte:

 • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, kl 13:00

Vid protokollet,

Per Marits (PM), ledamot

Justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2018-09-19

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 19 september 2018, kl 12.30-13.50

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Frånvarande:
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Med hänsyn till att <5 st deltagare närvarar är styrelsen vid detta möte inte beslutsmässig.

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Sofia F väljs till sekreterare.

3. Mirjam väljs till justerare.

4. Tidigare styrelsemötesprotokoll; inga synpunkter framkommer vid dagens möte.

5. Styrelsen arbetsformer (alla): Torsten har förberett förslag gällande framtida arbetsformer som mailas ut till samtliga medlemmar för inledande diskussion.

6. Ekonomi (Mirjam): Det ekonomiska läget i föreningen är gott efter avyttring av fonder och inbetalning av handboksavgifter. Kommande utgifter under hösten är handboksgruppens internat/arbetsmöte (beslutat vid tidigare styrelsemöte). Förslag om att åter utlysa stipendier diskuteras, beslut får tas vid senare möte. Mirjam får i uppdrag att kontakta skatteverket med tanke på kommande deklaration.

7. Remisser (Torsten): Inga aktuella remisser att bedöma.

8. Nya medlemmar (Sofia F): Inga nya medlemmar

9. Medlemslista och kontakt till medlemmarna (Torsten och Mirjam): Sammanställning av uppdaterad medlemsmatrikel pågår. Läkarförbundet har skickat lista på betalande läkare och det finns även medlemslistor från tidigare föreningar att bearbeta.

10. Hemsida www.KITM.se (Torsten): Mohammad Abedi administrerar i nuläget hemsidan och önskar, som tidigare meddelats vid årsmöte 2018, trappa ned sitt engagemang. Läkarförbundet erbjuder paketlösning för att administrera kitm.se, inkluderande administration av medlems-matrikel/avgifter (även icke-läkare), anmälningsmodul för möten och dokument-delningssystem. Torsten tar även kontakt med läkarsällskapet för att undersöka vad de kan erbjuda 11. GDPR: hur går vi tillväga? Frågan bordlägges till nästa möte.

12. Övriga frågor:

 • Ersättare i SweBa för Sofia N (Sofia N). Förslag: Emma Watz, tillfrågas av Sofia N.
 • BIS-gruppen och hemovigilans i framtiden (Sofia F): Sofia F tar med sig de allmänna synpunkter som framkom vid styrelsens arbetsmöte 180824 för inledande diskussion i BIS gruppen. Styrelsen önskar åtgärdsförslag från BISgruppen.

13. Nästa möte:

 • Skype/telefonmöte, 2018-10-15, 12:30
 • Skype/telefonmöte, 2018-11-23, 08:30
 • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, 13:00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-09-19

Justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2017-10-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 13 oktober 2017, kl 14.00-15.05

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Olof Hultgren (OH), ledamot
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

1. Mötet öppnas (TE).

2. Val av mötessekreterare (TE): Sofia F. utses till sekreterare.

3. Val av justerare (TE): Mirjam utses till justerare.

4. Tidigare protokoll (TE): Godkännes utan ändringar.

5. Ekonomi (MHE): Mirjam ännu inte formellt utsedd till kassör då protokoll senaste årsmöte SFTM ej är godkänt, berörda kontaktade och åtgärdas snarast.

6. Remisser (TE): Inga aktuella remisser via SLS. SoS enkät angående samordning av ST-utbildning nationellt hänvisas till utbildningsutskottets ordförande.

7. Rapport från SWEBA möte 18-19/9 (SN): Formalia och arbetsgrupper diskuterades. Blodkommunikation Sverige (BKS) har bytt namn till GeBlod-kommunikation. SweBa ställer sig positiva till att ta över handboken/handboksarbetet dock behöver SweBa:s stadgar justeras inför eventuellt övertag, vilket då kan ske på SweBa:s årsmöte mars-2018. Vårt beslut angående övertag kan ske vid nästa styrelsemöte, på förslag från 1 januari 2019.

8. Status arbetsgrupp ”Handbok för blodcentraler” (SN): Avser arbetsgrupp med inriktning förnyelse av handboken/handboksarbetet. Sofia N redogör för diskussion med avgående handboksgruppsordförande Birgitta Nilsson-Sojka angående förslag kring vem som skall ingå med tanke på bakgrund och nationell representation. Förfrågan angående intresse att delta skickas ut inför vårt nästa styrelsemöte.

9. Utbildningsutskott; status och vilka ST läkare skulle vi kunna bjuda in (alla): Inventeras lokalt och meddelas till lokala studierektorer inför studierektorers planerade möte 23/10-17.

10. Elektroniska kommunikationslösningar för styrelsemöte (TE): I Umeå (Västerbottens läs landsting) har man inte tillgång till Skype for Business. Det verkar inte heller som att man får koppla upp sig mot detta program, men Miriam undersöker detta närmare till nästa möte. Övriga närvarande har tillgång till Skype for Business.

11. Övrigt (Alla):

 • Mötesdagar för vårmötet 2018 satta till 29/5-31/5 där 29/5 är avsatt till ST-utbildningsdag (Sofia F).
 • Styrelsens representation på SweBA möten diskuteras och SweBA skall tillfrågas om alternerande personer kan bevaka möten. Namn på representant behöver också justeras på SweBA:s hemsida (Sofia N).
 • Beslut angående resebidrag till våra styrelsemöten/arbetsgruppsmöten tas på nästa styrelsemöte, på förslag är att styrelsen inte kan finansiera resor från 1 januari 2019 under förutsättning att man i största möjliga mån alternerar mötesplatser nationellt (Sofia N).

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2017-12-20, kl 10-16.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-10-13

Justerat 2017-10-20

Protokoll styrelsemöte 2017-09-14

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, torsdagen den 14 september 2017, kl 13.00-14.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Emma Watz (EW), suppleant

1. Mötet öppnas. Föredragande för varje mötespunkt anges inom parentes.

2. Val av mötessekreterare (TE): SF utses till ständig sekreterare, ställföreträdande utses vid sekreterares frånvaro.

3. Diskussion kring formalia vid styrelsemöte (TE): Justerare utses för varje enskilt möte. ÅJ utses till justerare för dagens möte.

4. Tidigare protokoll (TE): Tidigare protokoll från konstituerande styrelsemöte 2017-08-30 godkänns.

5. Ekonomi (MHE): Tidigare styrelsers ansvarsfrihet regleras på förslag t.o.m. 30/8-2017. Beslut tas att medlemsansvar framöver läggs under föreningens kassaförvaltare.

6. Representanter mot SLF (TE) och SLS (OW)

 1. Val av suppleant till fullmäktige SLF/SLS: utses vid behov
 2. TE meddelar (SLF/SLS) att vi nu är en förening inkl. nya kontaktuppgifter.

7. Arbetsgrupp `Handbok för blodcentraler´ (SN); SweBa har ännu inte tagit något beslut huruvida Handboksgruppen skall ligga under SweBa. Frågan kommer att diskuteras vid SweBa:s nästa möte (v.38) där SN deltar och återkopplar vid nästa styrelsemöte.

8. Utbildningsutskott (TE); Beslut tas att samtliga regionala studierektorer och två ST-läkare utgör utbildningsutskottet framöver. Styrelseledamöter inventerar intresse hos ST-läkare lokalt och beslut om vilka ST-läkare som skall ingå sker vid nästa styrelsemöte.

9. Examinationsgrupper inom KITM (TE); Styrelsen ger i uppdrag till utbildningsutskottet att även stå för examinationsuppgiften.

10. Reseersättning till fysiska styrelsemöten (TE): På förslag är att arbetsgivare står för resekostnader till fysiska möten. Eventuellt finns möjlighet att SweBa kan bidra ekonomiskt. SN tar upp denna fråga till diskussion på nästa SweBa möte och återkopplar vid nästa styrelsemöte.

11. Kommunikation inom styrelse (TE): Web-baserade mötesformer diskuteras, vi inventerar tekniska möjligheter lokalt och återkommer till frågan vid nästa möte. Telefonmöte fungerar som alternativ. Fysiska möten behövs också någon gång per år utöver årsmötet.

12. Inventering av aktuella arbetsgrupper (Alla); Handboksgruppen & BIS utreds för överflyttning till SweBa, Blodverksamhet i Sverige ligger redan under SweBa. Svensk Aferesgrupp och Utbildningsutskottet ligger kvar under föreningen. Equalis-gruppen samt EASI-gruppen är formellt kvalitetsgrupper med nära samarbete med styrelsen. Diskussion kring kriterier för att kvalificera som arbetsgrupp, bör utföra arbetsuppgift som delegeras från styrelsen.

13. Övrigt (Alla) – Remisser från SLS sätts upp som stående mötespunkt. Inga aktuella remisser (SN). Sekreterare (SF) får i uppdrag att föra en ”minneslista” angående behov av framtida stadgeändringar.

14. Nästa möte (TE): Samtliga möten bokas via Doodle länk. Telefonmöte planeras om cirka 4 veckor, fysiskt möte planeras i Stockholm i december.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017-08-30

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Uppsala, onsdagen den 30 augusti 2017, kl 12.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

1. Mötet öppnas.

2. Emma Watz valdes till mötessekreterare.

3. I detta konstituerande styrelsemöte valdes följande styrelsemedlemmar till

 • Kassaförvaltare: Mirjam Hägglöf Erixon
 • Föreningens sekreterare: Sofia Frändberg
 • Facklig sekreterare: Torsten Eich
 • Representant mot SLS: Ola Winqvist

4. Ordförande (TE) tar kontakt med icke närvarande styrelsemedlemmar och meddelar att de är valda till styrelsen samt vilken position respektive medlem kommer att ha.

5. Inga övriga punkter anmäldes eller diskuterades.

6.  Nästa möte: 14/9-2017, kl. 13-14, telefonmöte

7. Mötet avslutas.

Vid protokollet,

Torsten Eich (ordförande)

Protokollet justeras av alla närvarande.