Föreläsningen om ”COVID-19 Konvalescensplam”

Stella Larsson och Rui Da Silva-Rodriques kommer att berätta om erfarenheter som man samlade i Stockholm kring projektet att tillhandahåller konvalescensplasma till COVID-19 patienter.

Datum och tid:
Torsdag den 22 oktober
kl 12.00 – 13.00 med tid för frågor efteråt

Föreläsningen ges digitalt på

https://uu-se.zoom.us/j/63166433612?from=msft

Passcode: 668048

Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Vi i författargruppen välkomnar nu synpunkter på den text som ska ersätta avsnitten Blodgruppering, Erytrocytantikroppsidentifiering och Förenlighetsprövning inom området Immunhematologi.

Synpunkter lämnas till Jill.Storry@skane.se senast fredagen den 24 oktober.

Remiss: Immunhematologi, Handbok för blodverksamhet

Bilagor

Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se

2020-05-19

Vi är glada att lansera Handbok för blodverksamhet på Transfusion.se

Här återfinns gällande texter i fem huvudområden samt i några gemensamma områden. Två huvudområden är helt genomarbetade i enlighet med moderniseringsplanen. Två områden innehåller gällande kapitel, majoriteten i pdf-filer. Ett nytt område är under utveckling. De generella områdena är delvis genomarbetade, delvis i pdf-format. Läs mer

Nya utgåvan av Europarådets Blood Guide publicerad

Den 20:e utgåvan av Europarådets Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components har nu publicerats. Det är en helt genomarbetad utgåva. Läs mer i bifogat nyhetsbrev vad detta innebär och hur man får tillgång till Guiden.

Mer information

Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (2009:28) om blodverksamhet

Föreningen har tagit emot Socialstyrelsens remiss med förslag om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning.

KITM styrelsen skulle behöva era synpunkter utifrån i första hand vetenskapliga, utbildnings- och utvecklingsrelaterade aspekter för att kunna besvara remissen på bästa sättet. SweBA och resp. region förbereder också svar som tar hänsyn till mer verksamhetsrelaterade synpunkter.

Läs gärna genom remissen och konsekvensutredningen och skicka gärna era synpunkter till ordföranden på Torsten.Eich@igp.uu.se senast den 29/4 2020.
.

Förslag till ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet

Föreningen har tagit emot Läkemedelsverkets remiss via SLF med förslag till ändringar i föreskrifterna (LVFS 2006:16) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning.

KITM styrelsen skulle behöva era synpunkter för att kunna besvara remissen på bästa sättet. Läs gärna genom remissen och konsekvensutredningen och skicka gärna era synpunkter till ordföranden på Torsten.Eich@igp.uu.se senast den 3/5 2020 så tar vi med det på vårt nästa styrelsemöte dagen därpå.
.

Blodverksamheten i Sverige 2019

Årets upplaga av nationell statistik ”Blodverksamheten i Sverige 2019” är nu publicerat på SweBAs hemsida sweba.se (se under Dokument) samt här på KITM.se.

Kartläggningen har gjorts genom samlande av data från alla blodverksamheter via sk. uppgiftslämnare, som har fått utbildning och instruktioner att ta fram rätt data från ProSang eller något annat system som används. Läs mer

Nationella rekommendationer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot

1. Mötet öppnas (TE)

2. Val av mötessekreterare (TE): SF

3. Val av justerare (TE): LB

4. Tidigare protokoll (TE) (http://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/): godkänns utan ändring eller tillägg.

5. Ekonomi (MHE): MHE nu formellt registrerad som föreningens kassör. SFTM:s konton avslutas inkluderande avyttring av fonderade medel (pågående) inför överföring till KITM. Genomgång av det aktuella ekonomiska läget som är ansträngt relaterat till kommande utgifter under 2018 gällande Handboksarbetet samt BIS-gruppens möten (se även punkt 9).

6. Nya medlemmar (TE): Inga nya medlemsansökningar. Framöver skall SF som föreningens sekreterare anges som mottagare av intresseanmälningar för medlemskap via hemsidan. SF meddelar hemsidans administratör.

7. Remisser (TE): Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56): Utbildningsutskottet har diskuterat remissen, i övrigt inga synpunkter lämnade från KITM.

8. Rapport från samarbete med SWEBA (SN): SN redogör i stora drag kring vad som behandlades på senaste SweBa mötet i november, mötesprotokoll finns utlagt på aktuell hemsida.

9. Diskussion ang. arbetsgrupp `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (SN): Beslut fattas idag att tillsätta en projektarbetsgrupp med uppdrag att genomlysa hur framtida handbok och handboksarbete skall se ut inför planerad ansvarsöverföring till SweBa januari 2019. SN har bjudit in Mia Kvist (Stockholm), Helena Löf (Uppsala), Jill Storry (Lund) och Rut Norda (Uppsala) att ingå i denna grupp. Redovisning av gruppens arbete kommer att ske på årsmöte 2018 och presenteras dessförinnan för styrelsen (innan årsmötesagenda skickas ut). Diskussion kring faktura från Abedia AB med förfallodatum 18-01-18 gällande arbete med handbokens nya webbformat/layout. Vad styrelsen erfar saknas skriftligt avtal och offert gällande föreliggande tjänster. TE kontaktar Abedia AB (Mohammad Abedi) för genomgång av utförda tjänster och nytt kostnadsförslag till styrelsen.

10. BIS gruppen: gruppen bör tillfrågas av styrelsen om tillhörighet till föreningen eller SWEBA (SF): BIS gruppens ordförande (Miodrag Palfi) kontaktas av KITM:s ordförande (TE) angående om man vill tillhöra KITM eller SweBa. EW föreslår att man i samband med detta även lyfter frågan om BIS-gruppens uppdrag.

11. Resebidrag (SN): Beslut tas idag att styrelsen framöver avgör varje enskild förfrågan angående resebidrag från medlem i någon av KITM:s arbetsgrupper. Upp till en flygresa/år kan finansieras av föreningen.

12. Arbete inom utbildningsutskott (TE): Inventering av aktuella nordiska kurser har skett och hemsidan är uppdaterad. Styrelsen lyfter frågan till utbildningsutskottet gällande format och utformning av framtida ST-utbildningar och vidareutbildning för specialister. Diskussion kring webbaserade utbildningsformer.

13. Diskussion kring samarbete/samordning med SPUR (TE): I KITM:s uppdrag ingår att bevaka att det utbildas SPUR inspektörer motsvarande aktuellt behov.

14. Diskussion kring immunologiska analyser och rekommendation/krav på immunologisk konsult, även med hänsyn till samarbete med SWEDAC (TE): Enligt SWEDAC standard finns inte specifikt krav på specialistkonsult i klinisk immunologi för lab som utför immunologiska analyser. KITM anser att detta på sikt kan hota kvaliteten. Beslut tas idag att tillsätta en arbetsgrupp för att i diskussion med SWEDAC och Equalis lyfta denna fråga. Förslag på medlemmar i gruppen läggs fram under mötet, TE kontaktar vederbörande.

15. Projekt ”laboratoriemedicin”. Samordning på nationell nivå avseende klinisk kemi, mikrobiologi samt immunologi (autoimmunitet/allergi). Tillsättande av en referensgrupp. Intresse för IT och informatik inom KITM? (TE): På förslag till referensgrupp namnges Fredrik Toss (Umeå). TE kontaktar och efterhör om intresse finns.

16. Har föreningen behov av ett IT utskott? (TE): KITM strävar efter samarbete med SweBa:s IT utskott även för de immunologiska analyserna, med det långsiktiga målet att nå nationell samordning. I nuläget inget behov av specifikt IT utskott inom KITM.

17. Kontrakt mellan föreningen och vår SPUR samordnare (SN): Kontrakt skrivs i linje med kontraktsförslag på Lipus hemsida, föreningen ersätts för SPUR-samordnarens arbete enligt ö.k. med Agneta Seger-Mollen.

18. Förslag att ha en inbjuden föreläsare med immunologiskt fokus på vårmöte motsvarande transfusionsmedicins Claes Högman föreläsare (SF/TE): Frågan skall beredas inför vårmötet om 2 år, 2019. SKI hade tidigare återkommande SGO Johansson föreläsare.

19. Övrigt:

 • Blodverksamhet Sverige ligger fortfarande på KITM:s hemsida, skall överflyttas till SweBa:s hemsida.
 • Fråga om obligatoriskt medlemskap i SLS för KITM:s medlemmar: Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till förslaget förutsatt att det inte gäller associerade (icke-läkare) och innebär fortsatt reducerad avgift för pensionerade läkare. SLS har som huvuduppgift att främja forskning, utveckling och utbildning. Dessa frågor är för omfattande för att drivas av enskilda mindre specialitetsföreningar, varför tillhörighet till huvudorganisationen är värdefullt för KITM:s medlemmar. Styrelsen välkomnar en framtida diskussion kring hur samverkan mellan huvudorganisationen och enskilda specialitetsföreningar kan se ut i framtiden. För vidareläsning kring denna för framtiden viktiga fråga se http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/
 • Förfrågan från medlem via Rut Norda angående publicering av ISBT:s etikdokument ”Code of ethics relating to transfusion medicine”: Styrelsen anser det tillfyllest att dokumentet finns tillgängligt på ISBT:s hemsida (länk till ISBT:s hemsida finns på KITM:s hemsida)
 • Förslag att under vårmötet (29-31/5 2018 i Göteborg), i samband med KITM:s årsmöte ordna workshop kring KITM:s framtida uppdrag med utgångspunkt i gällande stadgar.

20. Nästa möte: telefonmöte 5/2 kl 10.00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-12-22

Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Sofia N valdes till mötessekreterare.

3. Emma valdes till justeringsperson.

4. Föregående mötesprotokoll från årsmöte är ännu inte utskrivet och kunde därför inte gås igenom.

5. Mirjam redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin bedöms som stabil. Samtliga tillgångar är nu överförda från SFTM, en mindre post finns kvar på konto tillhörande SLFTM.

6. Styrelsen beslutade att ordförande ska vara sektionens representant i SLS fullmäktigeförsamling.

7. Styrelsen beslutade att ordförande även representerar föreningen i Läkarförbundets fullmäktige/specialistföreningarnas representantskap.

8. Styrelsen överens om att föreningen behöver ta fram en ny lösning för hemsida, då nuvarande webredaktör meddelat en önskan om att lämna över uppdraget till någon annan. Samtliga styrelseledamöter bör inför nästa möte ta ställning till om de kan tänka sig delta i arbetet med en ny hemsida.

9. Styrelsen beslutar att ha som ambition att remissvar ska publiceras på föreningens hemsida, vilket var ett medlemsförslag i samband med årsstämman.

10. Svar på remissen Framtidens biobanker SOU 2018:4 kommer att skickas till SLS. I övrigt inga aktuella remisser att besvara för föreningen.

11. Den nya GDPR-lagstiftningen kommer att beröra föreningen. Föreningens sekreterare (Sofia F) tillfrågas om hon kan vara föreningens GDPR-ansvariga person. Ansvaret gäller främst medlemmar som inte också är medlemmar i läkarförbundet eller SLS.

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2018-08-24 10-16

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-06-18

Protokoll styrelsemöte 2019-10-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 9 oktober 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Per Martis (PM), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Aseel Alshamari (AA), ledamot

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Lillemor utses till mötessekreterare.

3. Mirjam Hägglöf utses till justeringsperson.

4. Gemensam genomgång av agendan, två övriga frågor anmälda.

5. Justerat protokoll från föregående styrelsemöte 190912 godkänns.

6. Mirjam rapporterar att föreningens ekonomi fortsatt är god och arbetar just nu med fakturor för SK-liknande kurs i autoimmunitet och allergi.

7. Aktuell SLS-remiss Organbevarande behandling för donation. Olle Åkerblom i Uppsala har utarbetat ett initierat och detaljerat förslag till svar på denna remiss. KITMs styrelse utarbetar inget eget remissvar utan hänvisar till Åkerbloms text. Svar ska vara regeringskansliet tillhanda senast 12 november 2019.

8. En ny medlem antas, Walid Tajeddinn Abderhim, Linköping.

9. SweBA har accepterat att ta över ansvaret för handboksarbetet. Planering för hur detta ska genomföras sker i samband med SweBA-möte den 14 november 2019, där Emma prel. deltar i Sofias ställe.

10. KITMs medlemmar är sedan 15 augusti 2019 ”affiliate members of ISBT” och får därigenom tillgång till delar av innehållet på ISBTs hemsidor. Information om inloggning på ISBT skickas separat. Informationen om tillgång till ISBTs hemsida ska spridas till våra medlemmar via mail. Mirjam sammanställer en maillista. Sofia frågar ISBT om man kan få information om hur många personer som loggat in i KITM Sveriges namn med tanke på risker med att inloggningslänken sprids.

11. Arbete med att flytta hemsidan fortgår.

12. Dokument tillhörande KITM ska samlas hos SLFs molntjänst, Admin control som är en gratis tjänst för KITM. Alla styrelsemedlemmar erhåller login till tjänsten som redan nu är aktiv.

13. I samband med fullmäktige 14 maj 2019 beslutade SLS att anta förslag till nytt medlemskap Medlemsförening som ska träda i kraft 1 januari 2021 (se äv, föregående mötesprotokoll 2019-09-12). Senast 1 mars 2020 måste besked ang ansökan om att bli medlemsförening/kvarstå som sektion lämnas till SLS. Pga tidsbrist kan vi ansöka om att preliminärt antas och varefter beslut tas i efterhand på KITMs årsmöte 2020. Via enkät skall efterhöras om det finns intresse bland KITMs medlemmar att ansöka om att bli medlemsförening i SLS, för att få underlag för
beslut vid årsmötet. Torsten förbereder enkät.

14. Uppdragsbeskrivningar för arbetsgrupper. Punkten lämnas vilande tills vidare pga. att det bedöms att det inte finns stort behov av detta för närvarande.

15. Beslutas att på prov låta årsmötet äga rum i samband med lokala, relaterade möten, i syfte att öka närvaron, i de fall det finns relaterade lämpliga möten. På prov även införa flexibilitet avseende tid på året. Om det faller väl ut kan detta permanentas med beslut 2020. Årsmötet 2020 kommer att ske i samband med Linköpingsdagarna.

16. Arbetsgrupp BIS. Styrelsen anser att hemovigilans är ett mycket viktigt arbete som transfusionsmedicin Sverige ska bevaka och arbeta med. Styrelsen har tagit emot information, rekommendationer samt en allmän förfrågan från BIS gruppen sedan tidigare att se över arbete för att kunna optimera hantering och kvalitetssäkring av data.

17. Ett fysiskt styrelsemöte planeras in under hösten (se punkt 21). Punkt 18-19 på agendan, samt en fråga under övrigt ang. adjungerad representant från Göteborg, flyttas till nästa möte pga. tidsbrist.

18. Göra medlemslistan tillgänglig på hemsidan?

19. Ekonomi för arbetsgrupperna.

20. Övriga frågor:

 • Information från Nationella Programområdet (NPO) Medicinsk diagnostik inom Kunskapsorganisationen om att bilda en nationell arbetsgrupp (NAG) för blodförsörjning ur ett nationellt perspektiv. Utkast till beskrivning av NAG uppdragets bakgrund, behov och omfattning ska utarbetas, mailas ut av Emma.
 • Adjungerad styrelsemedlem fr Göteborg?

21. Kommande möten 2019:

 • Nästa planerade 191031 ställs in pga. att flera inte kan närvara. Förslag på annan mötestid skickas ut av Torsten. Om möjligt/lämpligt blir detta möte ett fysiskt möte i Stockholm.
 • 191204, kl. 09.00 (Skype möte)

Vid protokollet,

Lillemor Skattum (LS), suppleant

Protokoll styrelsemöte 2020-01-21

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Karolinska sjukhuset, Solna, onsdagen den 21 januari 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Per Martis (PM), ledamot

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare.

3. Emma Watz utsägs till justeringsperson.

4. Mohammad Abedi informerade om det pågående arbetet med KITM:s hemsida. Beslut fattades på styrelsemöte 2018-10-15 om att flytta innehållet från kitm.se till läkarförbundets plattform. Beslut om att lägga KITMs hemsida under SLF fattades eftersom det finns möjlighet att få stöd och SLF också använder wordpress. Beslutet kan komma att omprövas.

Styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på 2-3 personer som vill lära sig WordPress och ta ansvar för KITM:s hemsida. Mohammad ser över möjligheten att föra över domännamnet kitm.se till Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

5. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2019-12-04, som godkändes och lades till handlingarna.

6. Föreningens ekonomi är fortsatt god.

7. Aktuella remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy”. Beslut om att Martin E Olsson får styrelsens uppdrag att skriva ett kort remissvar, han tar också gärna emot eventuella synpunkter på remissen från KITMs medlemmar. Remissen ska vara SLF tillhanda senast 2020-03-01

8. Inga nya medlemsansökningar. Kort diskussion kring rutiner för välkomnande av nya medlemmar. Beslutades att ordförande skickar ett välkomstmejl till alla nya medlemmar. Styrelsen föreslår att ordförande kan skicka välkomstmejl innan formellt beslut om medlemskap fattas på styrelsemöte, om den sökande är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet och verksam i Sverige.

9. Information kring arbetet med Handbok för blodverksamhet:

Formellt sett är Handboken i SweBAs regi sedan årsskiftet 2019/2020. Det finns ett behov av avstämning vad gäller utgifter för handboksarbetet under en övergångsperiod och ett beslut om var Handbokens filer fortsättningsvis ska lagras. Styrelsen beslutar att Sofia Nyström får i uppdrag att i dialog med SweBA besluta om det praktiska överförandet.

10. ISBT Affiliate Member uppdatering Sofia Nyström tar kontakt med ISBTs administration för mer information om hur KITM kommer att debiteras om antalet KITM-medlemmar som ansluter som till ISBT genom vårt ”affiliate membership” överstiger 200 personer. När det klarlagts går information ut till studierektorer om att ett medlemskap i KITM ger tillgång till ISBTs utbildningsresurser genom KITMs ”affiliate membership”.

11. Information kring Nationellt programområde (NPO) och nationella arbetsgrupper för kunskapstyrning och jämlik vård.

Emma Watz informerar om aktuell skrivelse om transfusionsmedicin inom NPO Medicinsk diagnostik där bland annat en insats inom området Nationell blodförsörjning föreslås. Styrelsen bereds möjlighet att tycka till om skrivelsen.

Diskussion kring KITMs roll inom ramen för NPO medicinsk diagnostik mynnar ut i en slutsats om att KITM i första hand gärna bidrar i det vetenskapliga arbetet och i frågor som på olika sätt berör utbildning.

12. Vårmöte KITM 2020:

KITMs årsmöte och vårmöte genomförs 2020 i samarbete med Linköpingsdagarna och kommer att äga rum 29-30 september 2020 på Konsert och kongress i Linköping.

13. KITMs framtid inom SLS:

SLS har fattat beslut om att införa flera olika medlemskategorier i syfte att förbättra den demokratiska strukturen. SLS nya organisation införs 2021 och det kommer att finnas olika möjligheter för sektioner att vara kopplade till SLS.

KITM har möjlighet att bli medlemsförening i SLS. Alla sektionens medlemmar blir då föreningsmedlemmar i SLS vilket kostar 140kr/medlem. Antalet röster i SLS fullmäktige är relaterat till antalet läkarmedlemmar i medlemsföreningen. KITM skulle, liksom nu, ha en röst i fullmäktige p g a lågt antal läkarmedlemmar (jämfört med t ex Svensk förening för allmänmedicin). För att bli medlemsförening i SLS krävs revidering av KITMs stadgar innan den 1 mars 2020.

Om sektionen väljer att inte vara medlemsförening i SLS kan enskilt medlemskap tecknas i SLS av KITM-medlemmar.

Styrelsen beslutar att KITM till att börja med väljer att inte vara en medlemsförening i SLS. Frågan om KITM i stället ska vara en medlemsförening tas upp på nästa ordinarie årsmöte i september 2020. Ordförande meddelar SLS styrelsens beslut.

14. Diskussion om BIS roll inom KITM mot bakgrund av tidigare e-postmeddelande till styrelsen där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS. Styrelsen författar tillsammans ett svar till BIS.

15. Information om åldersstrukturen på yrkesverksamma läkare inom området KITM i Sverige. Informationen har tagits fram som en del i utbildningsutskottets arbete och styrelsen tycker att Sweba ska få tillgång till materialet. I korthet är idag ca 40 läkare, yrkesverksamma inom specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin, medlemmar i KITM.

16. Frågan om det behövs nationella riktlinjer för organisation av klinisk immunologisk diagnostik utanför universitetssjukhusen och om det finns ett behov av att skapa nationella riktlinjer för fler analyser inom området klinisk immunologi diskuterades. Beslutades att ordförande skriver till Equalis expertgrupp inom klinisk immunologi och efterhör om de har något pågående eller planerat arbete för ytterligare riktlinjer inom klinisk immunologi.

17. Övriga frågor:

 • ISBT 2023 kommer att hållas i Göteborg i nära samarbete med KITM. En lokal organisationskommitté, med representanter från samtliga svenska universitetssjukhus, har utsetts som kommer att ha stort inflytande över det vetenskapliga programmet.
 • Frågan om KITM ska utlysa resestipendier flyttas till nästa möte.

18. Vårens styrelsemöten:

 • Måndag 2 mars, kl 14, som blir ett så kallat distansmöte. Sofia kallar och kontrollerar att uppkopplingen fungerar innan mötet.
 • Måndag 30 mars kl 14
 • Måndag 4 maj kl 14

19. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2020-03-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte (ZOOM), måndagen den 30 mars 2020

 1. Mötet öppnas av ordförande
 2. Emma väljs till mötesordförande
 3. Till justeringsperson väljs Torsten
 4. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
 5. Anmälan av övriga punkter, se nedan
 6. Ekonomirapport från kassören: Ekonomin är god. För närvarande inga planerade utgifter.
 7. Remisser: Inga aktuella remisser som ska besvaras
  Information: Det pågår ett arbete med AT BT och ST för läkare. SLF har skickat enframställan till socialstyrelsen om att flytta fram införandet av BT.
 8. Inga nya medlemmar har ansökt
 9. Hemsida KITM: Frågan om frivilliga administratörer kvarstår.
 10. Årsmöte: Torsten tillskriver valberedningen om att påbörja arbetet med att tillsätta vakanta poster i styrelse, valberedning och revisorssuppleant.
 11. Resestipendium: Vi beslutar att avvakta utlysande av resestipendiet pga det rådande covid-19 läget.
 12. Förfrågan har kommit från SLIPI om lymfocytfenotypningar vid utredning av misstänkt immunbrist. Styrelsen är positiv till att tillsammans med Equalis expertgrupp skapa en tillfällig arbetsgrupp om lymfocytfenotypning vid misstänkt immunbrist. Sofia kontaktar representanter från de olika laboratorierna.
 13. Återkoppling från expertgruppen Equalis immunologi ang. pågående arbete och nya riktlinjer:
 • Revidering av riktlinjer om celiaki är pågående
 • Förtydligande i riktlinjer för ANA initieras sannolikt inom kort
 • Pågående diskussioner om riktlinjer ang. RA/CCP och C1q.

14. Arbetsgrupp BIS: Svar till BIS är på gång.

15. Övriga frågor:

 • Covid-19 konvalescensplasma, lägesrapport från de olika universitetssjukhusen.

16. Nästa möte: 4/5 2020, kl. 14.00

Vid protokollet:
Emma Watz, suppleant

Protokoll styrelsemöte 2020-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Distansmöte, måndagen den 2 mars 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot

 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare
 3. Martin L Olsson utsågs till justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2020-01-21, som godkändes och lades till handlingarna. Beslut om att remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy” är besvarad då inga synpunkter på innehållet inkommit.
 5. Hemsida KITM. Styrelsen fortsätter att söka efter personer med intresse att administrera KITM:s hemsida.
 6. Sofia Nyström anmälde två övriga frågor.
 7. Ekonomisk rapport utgick, då kassör ej närvarande.
 8. Inga aktuella remisser finns för föreningen att ta ställning till.
 9. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen.
 10. Information om ISBT Affiliate Member. Sofia rapporterar att KITM har ca 20 medlemmar som registerat sig på ISBT Eduaction. Beslut om att Sofia informerar KITMs studierektorer om möjligheten för KITMs medlemmar att ta del av material på ISBT Education med en önskan om att informationen sprids på respektive klinik.
 11. Ordförande informerar om att valberedningen bör aktiveras innan sommaren inför föreningens årsmöte den 29 september 2020. Förteckning över förtroendevalda och mandatperioder bifogas i separat fil.
 12. Beslut om att tidigare e-postmeddelande till styrelsen från BIS (där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS) besvaras med ett meddelande till hela BIS- gruppen. Emma Watz ansvarar för att justera tidigare formulerat brev.
 13. Information från Emma Watz om remissen Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, och att Region Stockholms läns landsting kommer att besvara remissen.
 14. Övriga frågor:
 • Diskussion kring organisation av årsmöte och föreläsning till Claes Högmans minne i samband med Linköpingsdagarna 29-30 september 2020.
 • Sofia Nyström rapporterar från SweBA-möte 2020-02-06: Handboken är sedan 2020-01-01 organiserad under SweBA. Ingen handboksavgift ska utgå från KITM för 2020. Gruppen av huvudförfattare i Handboken kommer att bilda en arbetsgrupp inom SweBA. SweBA har också beslutat att publicera Handbok för blodverksamhet på domänen www.transfusion.se. Enligt möte med handboksgruppen kommer nya kapitel B att publiceras under mars 2020, liksom delar av kapitel A.
 • Beslut om att KITM utlyser upp till två resestipendier under 2020 för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig sammankomst. Det totala stipendiebeloppet kan högst uppgå till 10000kr per person.

15. Kommande distansmöten: 30/3 kl 14, 4/5 kl 14

16. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Sofia Nyström (SN), vice ordförande